دسامبر 7, 2018
نصب و پیکربندی محیط ROS

گام اول: نصب و پیکربندی محیط ROS

در انتهای این آموزش شما قادر خواهید بود تا سیستم عامل ROS را نصب و تنظیمات محیطی را بر روی کامپیوتر شخصی خود اعمال نماید.
دسامبر 7, 2018
مفاهیم مربوط به آدرس دهی Filesystem در ROS

گام دوم: آدرس دهی در ROS

در انتهای این آموزش شما قادر خواهید بود تا آدرس دهی با استفاده از کامند لاین های پرکاربرد در ROS نظیر roscd، rosls، و … را فرا بگیرید.
دسامبر 10, 2018

گام سوم: ایجاد بسته (package) در ROS

در انتهای این آموزش شما قادر خواهید بود تا یک بسته ایجاد نمایید. و مفاهیم مرتبط را فرا بگیرید.
دسامبر 11, 2018

گام چهارم :مفهوم Node در ROS

در انتهای این آموزش شما قادر خواهید بود تا سیستم عامل ربات ROS را راه اندازی نمایید. و همچنین با مفاهیم rosrun، ros node نیز اشنا خواهید شد.
دسامبر 15, 2018
مفهوم Topic در ROS

گام پنجم : مفهوم تاپیک در ROS

در انتهای این آموزش شما با نحوه ارتباط نودها با یکدیگر در ROS و دستوراتی نظیر rostopic و rqt_plot آشنا خواهید شد.
دسامبر 17, 2018
مفهوم service و parameters در ROS

گام ششم : مفهوم service و parameters در ROS

در این آموزش با مفهوم سرویس آشنا می‌شوید و نحوه کار با دستورات rosservice و rosparam را فراخواهید گرفت.
دسامبر 17, 2018
در ROS این امکان وجود دارد که چندین نود را همزمان اجرا نمایید. این مفهوم که همزمان چند نود را اجرا کنید در ROS تحت عنوان Launch فایل شناخته می‌شود.

گام هفتم : مفهوم launch فایل‌ها در ROS

در این آموزش نحوه اجرای چندین نود با استفاده از فایل launch را فراخواهید گرفت.
دسامبر 21, 2018

گام هشتم : ایجاد فایل‌های msg و srv در ROS

در انتهای این آموزش شما با نحوه ساخت فایل‌های msg و srv و کار با دستورات rosmsg و rossrv آشنا خواهید شد.
ژانویه 31, 2019

گام نهم: مفهوم Publisher-Subscriber در ROS به زبان ++C

در این آموزش با نحوه ارسال و دریافت پیام به زبان ++C و نوشتن نود انتشاردهنده و شنونده آشنا می‌شوید.