فوریه 19, 2020
استانداردهای ROS

بررسی کلی استانداردها و قوانین در ROS

فوریه 19, 2020
بررسی استاندارد مربوط به واحد اندازه‌گیری و دستگاه های مختصاتی در ROS

بررسی استاندارد واحد اندازه‌گیری و دستگاه های مختصاتی

واحد اندازه‌گیری و دستگاه های مختصاتی برای استفاده در ROS مورد بررسی قرار می‌گیرد. واحدهای اصلی مشتق شده دستگاه‌های مختصاتی جهت محورها سایر استانداردها رآس
فوریه 25, 2020
استاندارد نامگذاری منابع در ROS

بررسی استاندارد نامگذاری منابع در ROS