دسامبر 7, 2018
مفاهیم مربوط به آدرس دهی Filesystem در ROS

گام دوم: آدرس دهی در ROS

در انتهای این آموزش شما قادر خواهید بود تا آدرس دهی با استفاده از کامند لاین های پرکاربرد در ROS نظیر roscd، rosls، و … را فرا بگیرید.