فوریه 19, 2020
بررسی استاندارد مربوط به واحد اندازه‌گیری و دستگاه های مختصاتی در ROS

بررسی استاندارد واحد اندازه‌گیری و دستگاه های مختصاتی

واحد اندازه‌گیری و دستگاه های مختصاتی برای استفاده در ROS مورد بررسی قرار می‌گیرد. واحدهای اصلی مشتق شده دستگاه‌های مختصاتی جهت محورها سایر استانداردها رآس