دسامبر 10, 2018

گام سوم: ایجاد بسته (package) در ROS

در انتهای این آموزش شما قادر خواهید بود تا یک بسته ایجاد نمایید. و مفاهیم مرتبط را فرا بگیرید.