دسامبر 11, 2018

گام چهارم :مفهوم Node در ROS

در انتهای این آموزش شما قادر خواهید بود تا سیستم عامل ربات ROS را راه اندازی نمایید. و همچنین با مفاهیم rosrun، ros node نیز اشنا خواهید شد.
سپتامبر 19, 2019

گام دوازدهم: نوشتن یک service و client ساده (C++)

در این آموزش روش دیگری برای ارتباط بین نودها که فراخوانی سرویس (call service) نام دارد به زبان ++C معرفی می‌شود.