سپتامبر 19, 2019

تعریف پیام های سفارشی در ROS

در این آموزش نحوه تعریف انواع پیام‌‌های سفارشی به روش توصیف پیام در ROS ارائه می­‌شود. در این راستا نحوه واردکردن پیا‌م‌ها در C++ و پایتون و تعریف وابستگی‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد.