دسامبر 21, 2018

گام هشتم : ایجاد فایل‌های msg و srv در ROS

در انتهای این آموزش شما با نحوه ساخت فایل‌های msg و srv و کار با دستورات rosmsg و rossrv آشنا خواهید شد.