دسامبر 17, 2018
مفهوم service و parameters در ROS

گام ششم : مفهوم service و parameters در ROS

در این آموزش با مفهوم سرویس آشنا می‌شوید و نحوه کار با دستورات rosservice و rosparam را فراخواهید گرفت.