دسامبر 15, 2018
مفهوم Topic در ROS

گام پنجم : مفهوم تاپیک در ROS

در انتهای این آموزش شما با نحوه ارتباط نودها با یکدیگر در ROS و دستوراتی نظیر rostopic و rqt_plot آشنا خواهید شد.