امروزه اغلب پژوهش ها و پروژه‌های صنعتی با ربات‌های خاصی کار می‌کنند. فرض کنید قرار باشد تا ماشین‌های هوشمند تولید شود که بدون دخالت انسان‌ها مسافران را از مبدا به مقصد برساند. برای این کار نیاز است، تا ابتدا بر روی ربات‌های آزمایشگاهی الگوریتم ها و پردازش‌های مناسب انجام گیرد. سپس در محیط واقعی این کار انجام شود.

دلیل این کار این است که به مراتب صرفه‌ی اقتصادی و زمانی دارد. همچنین هزینه‌های ناشی از اشتباهات کمتر می‌شود. ROS با این رویکرد، بخش‌ عمده‌ای از این ربات‌ها را پوشش می‌دهد. به راحتی توسعه دهندگان و محققین می‌توانند با ربات‌ها ارتباط بر قرار نمایند.

برای اینکه بدانید چه ربات‌هایی با ROS کار می‌کنند. پکیج‌های نرم افزاری موجود در کتابخانه‌های ROS چه حسگرها، موتورهای سرو و یا کنترلر موتورهای DC را پوشش می‌دهد این بخش را دنبال نمایید.

هر آنچه که برای ربات خود نیاز دارید در این بخش موجود است.