ربات های پرکاربرد در ROS را می‌توان در دسته های هوایی، زمینی، دریایی، و بازوهای رباتیک دسته‌بندی کرد. در این بخش ربات‌های معروف و پرکاربرد هر کدام از این دسته‌ها، مورد بررسی قرار می گیرند. همچنین برخی از تجهیزات پرکاربرد ربات ها نیز بررسی می شود.

ربات‌های دریایی

بازوهای رباتیک

ربات‌های زمینی

ربات‌های هوایی