دسامبر 17, 2018
مفهوم service و parameters در ROS

گام ششم : مفهوم service و parameters در ROS

در این آموزش با مفهوم سرویس آشنا می‌شوید و نحوه کار با دستورات rosservice و rosparam را فراخواهید گرفت.
دسامبر 21, 2018

گام هشتم : ایجاد فایل‌های msg و srv در ROS

در انتهای این آموزش شما با نحوه ساخت فایل‌های msg و srv و کار با دستورات rosmsg و rossrv آشنا خواهید شد.
سپتامبر 19, 2019

گام دوازدهم: نوشتن یک service و client ساده (C++)

در این آموزش روش دیگری برای ارتباط بین نودها که فراخوانی سرویس (call service) نام دارد به زبان ++C معرفی می‌شود.
سپتامبر 20, 2019

گام سیزدهم: نوشتن یک service و client ساده (Python)

در این آموزش روش دیگری برای ارتباط بین نودها که فراخوانی سرویس (call service) نام دارد به زبان پایتون معرفی می‌شود.